ANTIGUA VÀ BARBUDA
ANTIGUA VÀ BARBUDA
Chương trình Nhập quốc tịch diện Đầu tư Antigua và Barbuda (Antigua) là chương trình mà Chính phủ Antigua và Barbuda công bố tại Hội nghị hàng năm về Định cư và quốc tịch vào tháng 11 năm 2012, đã được thông qua bởi cả hai Viện của Quốc hội vào tháng 03 năm 2013
ANTIGUA VÀ BARBUDA – CHÍNH SÁCH THUẾ
ANTIGUA VÀ BARBUDA – CHÍNH SÁCH THUẾ
Chương trình Nhập quốc tịch diện Đầu tư Antigua và Barbuda (Antigua) là chương trình mà Chính phủ Antigua và Barbuda công bố tại Hội nghị hàng năm về Định cư và quốc tịch vào tháng 11 năm 2012, đã được thông qua bởi cả hai Viện của Quốc hội vào tháng 03 năm 2013, Luật liên quan đến Chương trình Nhập quốc tịch diện Đầu tư được đề cập trong Đạo luật và các quy định về quốc tịch theo diện Đầu tư của Antigua và Barbuda năm 2013.
ANTIGUA VÀ BARBUDA – HÌNH THỨC ĐẦU TƯ
ANTIGUA VÀ BARBUDA – HÌNH THỨC ĐẦU TƯ
ANTIGUA VÀ BARBUDA – HÌNH THỨC ĐẦU TƯ
ANTIGUA VÀ BARBUDA – QUY TRÌNH THỰC HIỆN
ANTIGUA VÀ BARBUDA – QUY TRÌNH THỰC HIỆN
Cơ quan được Chính phủ ủy quyền chịu trách nhiệm quản lý Chương trình, Ủy Ban Quản lý Quốc tịch theo diện Đầu tư (CIU), chịu trách nhiệm xử lý tất cả các hồ sơ. CIU xem xét kỹ lưỡng các hồ sơ và nếu cần thiết có thể yêu cầu đương đơn tham dự một buổi phỏng vấn. CIU thẩm định hồ sơ nghiêm ngặt và sẽ từ chối hồ sơ nếu ứng viên cung cấp giấy tờ sai lệch hoặc bỏ sót bất kỳ thông tin nào liên quan trong hồ sơ.
ANTIGUA VÀ BARBUDA – ƯU ĐIỂM
ANTIGUA VÀ BARBUDA – ƯU ĐIỂM
ANTIGUA VÀ BARBUDA – ƯU ĐIỂM